Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Dobrzyń nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.dobrzyn.pl

Treść strony

Statut

Załącznik Nr 1 - Do Uchwały Nr X/71/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą, zwana w dalszej treści niniejszego Statutu Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 42 poz 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.),ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Siedzibą Biblioteki jest Dobrzyń nad Wisłą a terenem działania obszar Miasta i Gminy.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.
 3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§3

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacji książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych – Internetu,
  4. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 3. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

§4

 1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§5

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz publiczny punkt dostępu do Internetu oraz posiada filię w miejscowości Chalin.
 2. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

§6

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§7

Dyrektor corocznie w ustalonym terminie przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalności biblioteki.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§8

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników, wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i eksploatację majątku.
 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z: wpływów, o których mowa w § 9 ust.2, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§9

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty: za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat o których mowa wyżej nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 4. Wysokość tych opłat ustala się w Regulaminie Biblioteki.

Rozdział V

Nadzór nad biblioteką

§10

 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje Organizator.
 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.
 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  1. realizację zadań statutowych,
  2. gospodarkę finansową,
 4. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

§12

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Koprowski
  data wytworzenia: 2007-12-30
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2020-12-29 11:08
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3288
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 10:37:13