Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Dobrzyń nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.dobrzyn.pl

Treść strony

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą z dn. 17 stycznia 2020r.

 

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

1. Prawo korzystania.

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne..
 3. Czytelnik przy zapisie zobowiązany jest:

-  okazać dowód osobisty, legitymację szkolną

- zapoznać się z regulaminem Biblioteki i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i przestrzeganiu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 1. Niepełnoletnich do 16 roku życia do Biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni, na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca  nauki oraz zagubieniu karty bibliotecznej.

2. Wypożyczanie.

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Biblioteki do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do Biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu o ile nie ma zapotrzebowania na te książki ze strony innych czytelników.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. l.
 4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej Biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w Bibliotece i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do Biblioteki.
 5. Z księgozbioru podręcznego, książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece.
 6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z  Biblioteki.
 7. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością Biblioteki

3. Opłaty za przetrzymanie książek.

          Za przetrzymanie książek ponad określony termin w par. 2, ust. l Biblioteka:

 1. Wysyła upomnienia i pobiera opłatę w wysokości zapewniającej zwrot kosztów wysyłki (cena druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania)
 2. Pobiera karę w wysokości 0.20 zł. dziennie  za każdą  książkę po upływie terminu zwrotu
 3. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej
 4. Dyrektor ma prawo raz w roku ogłosić dzień wolny od pobierania kar za przetrzymanie książek, którego termin ustala w oddzielnym zarządzeniu. Termin ogłasza na stronie internetowej biblioteki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Odszkodowanie za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane w uwagach na temat danej książki w systemie MAK+.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie z kosztem oprawy.
 3. Za uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

5.Odszkodowanie za zgubienie, zniszczenie karty czytelnika

1. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki otrzymuje bezpłatna kartę czytelnika, w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty czytelnik zobowiązany jest ponieść koszty wydania kolejnej karty w wysokości 5,00zł.

6. Życzenia i zażalenia czytelników.

 1. Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „Książki życzeń i zażaleń", która znajduje się u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Bibliotece

7. Pobieranie opłat za usługi.

       ksero wydruk czarno-biały  –  0,80 zł . od strony

8. Przepisy końcowe.

1.  Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133. poz. 883) i art. 24 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119, s.1.                 

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

      4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna:

-Ustawa o bibliotekach / Dz. U. nr 85, poz. 539/ z 1997 roku.

-Statut Biblioteki  zatwierdzony przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą Uchwałą

  Nr X/71/07 z dnia 12 listopada 2007 roku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2015-01-02
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2020-12-29 11:19
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3311
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 11:23:15