Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Dobrzyń nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.dobrzyn.pl

Treść strony

zarządzenie Nr 1/2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2023

z dnia 27 kwietnia 2023

w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

(zwane dalej „Zarządzeniem”)

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

zarządza się, co następuje:

 • 1

Uchyla się Zarządzenie z dnia 09 kwietnia 2018 roku nr 2/2018 prowadzające Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

 • 2

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest prowadzony w formie pisemnej – stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia – w tym również w formie elektronicznej.

 • 3

Przyszłe zmiany w treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie wymagają zmiany niniejszego Zarządzenia.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Renata Chęcka

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2023-06-20 12:23

Zarządzenie 3/2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Z DNIA 14.12.2021 ROKU

 w sprawie: ustalenia dnia wolnego w zamian za przypadające święto w sobotę

 

 Ustalam dzień 07.01.2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 01.01.2022 r.(sobota).

 

 Renata Chęcka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Chęcka
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2021-12-14 12:29

Zarządzenie 2/2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021

DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Z DNIA 14.12.2021 ROKU

 w sprawie: ustalenia dnia wolnego w zamian za przypadajace święto w sobotę

 

Ustalam dzień 27.12.2021 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 25.12.2021 r.(sobota).

 

Renata Chęcka

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Chęcka
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2021-12-14 11:52
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 12:31

Zarządzenie 1/2021

Zarządzenie Nr 1/2021

Dyrektora
Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 05 marca 2021 r.

w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami,

w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1983)   w związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się „Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą, które są załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                  Dyrektor

                                                           Biblioteki Publicznej

                                                                  w Dobrzyniu nad Wisłą

                                                                  mgr Renata Chęcka

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr1/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 05 marca 2021 r.

 

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego,
dla osób ze szczególnymi potrzebami

w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

§1.1.Procedury określają sposób postępowania pracowników Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami –klientów/czytelników Biblioteki.

2.Każdy pracownik Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą, niezależnie od niniejszych Procedur, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Biblioteki oraz osób chcących skorzystać z jej usług.

§Pracownik widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Biblioteki lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić w Bibliotece i kieruje daną osobę do określonej osoby – pracownika Biblioteki, w zależności od zakresu sprawy.

§3.1. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznego pracownik, który w danym momencie ma kontakt z osobą ze szczególnymi potrzebami powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika o takiej potrzebie.

 1. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do miejsca przebywania osoby ze szczególnymi potrzebami lub kontaktuje się z nią za pomocą narzędzi teleinformatycznych i jeżeli jest taka możliwość lub prośba klienta Biblioteki pomaga jej w dostaniu się do Biblioteki w szczególności udzielając informacji czy wyjaśnień, przyjmując lub wydając np. książki i materiały biblioteczne  lub wydając dokumenty itp.
 2. Do załatwiania spraw, w okresie epidemii, zastosowanie mają również przepisy oraz wytyczne wydane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w sprawie zmiany organizacji pracy w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą.

4 .Po zakończeniu obsługi pracownik Biblioteki służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu pomieszczeń Biblioteki.

§5.1. Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą nie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego ale za pomocą osoby bliskiej znającej sposób komunikowania się z daną osobą można przed planowaną wizytą w bibliotece wskazać metodę komunikowania się co najmniej na trzy dni przed planowaną wizytą .

 1. zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik do niniejszych Procedur) przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biblioteka@dobrzyn.pl lub telefonicznie – 54/ 253 05 43

§6.W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisła zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • strona internetowa Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą - kontakt tel. 54/253 05 43 , e-mail: biblioteka@dobrzyn.pl
 • Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.biblioteka.dobrzyn.pl/
 • adres siedziby: Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą                                                                           

§7. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami w sprawach dotyczących udostępniania zbiorów bibliotecznych preferuje się czytelnikom korzystanie z katalogu bibliotecznego w wersji internetowej on-line Mak+ zamieszczonego
jako zakładka na stronie https://biblioteka-dobrzyn.pl/ oraz kontakt
telefoniczny i uzgadnianie wizyt oraz zamawianie książek pod nr tel. 54/253 05 43 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biblioteka@dobrzyn.pl

 

Załącznik do procedur

zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

w  Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

………………dnia………………………

miejscowość

………………………………………………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………………….

nr telefonu komórkowego – kontakt SMS

……………………………………………………….

adres e-mail - kontakt za pośrednictwem e-maila

 

 

Biblioteka Publiczna  

Szkolna 2

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizyty w  Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą, podczas której niezbędna będzie pomoc tłumacza języka migowego.

Wspomniana pomoc będzie mi potrzebna dla załatwienia następującej sprawy (krótki opis sprawy):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………

 

podpis

 

 

UZASADNIENIE

 

do zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą  w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisła

 

Zarządzenie dotyczy zapewnienia dostępu alternatywnego w zakresie:

 • dostępności architektonicznej,
 • dostępności cyfrowej,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej

osobom ze szczególnymi potrzebami tj. osobom, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami, czyli są to osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy też takie, które ze względu na okoliczności tymczasowo mają ograniczoną mobilność czy percepcję (mają złamaną nogę, są po operacji lub prowadzą wózek dziecięcy).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności

osobie ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny (ust. 1).

Dostęp alternatywny polega w szczególności na (ust.2):

-zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

-zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

-wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej stron internetowych podmiot publiczny zapewnia alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Chęcka
  data wytworzenia: 2021-03-05
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2021-03-19 14:53
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 14:58

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 12.03.2020 r.

 w sprawie: zawieszenia działalności instytucji w dniach 12-25.03.2020 roku

& 1

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11.03.2020 roku o zamknięciu instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych od dnia 12.o3.2020 roku do 25.03.2020,zawieszamy działalność związaną z obsługą czytelników i interesantów

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Chęcka
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2020-12-29 11:21
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 10:56

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 17.01.2020 r.

 w sprawie: zmiany Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

& 1

Wprowadza się Regulamin Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

&2

Z chwilą wejścia w życie Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisła stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązujący Regulamin Korzystania ze zbiorów Bibliotecznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2016r.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Chęcka
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Dorota Zielińska
  data publikacji: 2020-12-29 11:21
 • zmodyfikował: Dorota Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6148
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-20 12:41:51